AKTA HIBAH SAHAM

  1. Ny. Wustari L. Mangundjaya
  2. Nn. Swasthi H. Mangundjaya

Maksud dan Tujuan :

Wustari L. Mangundjaya menghibahkan sejumlah 100 saham kepada Swasthi H. Mangundjaya